Farklı Gelirler

Gelir,bir ekonomik birimin belirli bir süreç içinde kazandığı ücret ve getiri biçimindeki paradır.Gelir dağılımı ise,bir ekonomide ortaya çıkan gelirin,bireylerle nasıl paylaştırıldığını gösteren ekonomik göstergedir.

Gelir dağılımı ekonomik bir olgu olmakla beraber aynı zamanda toplumsal,siyasi ve sosyal bir olgudur.Gelir dağılımı kendi içerisinde sektörel gelir dağılımı,fonksiyonel gelir dağılımı,kişisel gelir dağılımı ve bölgesel gelir dağılımı olmak üzere ayrılır. Sektörel gelir dağılımı,ekonomide ve ülkelerde bulunan üç sektörün yaptıkları katkıları inceler ve bu katkıları değerlendirir.Fonksiyonel gelir dağılımı ise,üretim faktörleri ile gruplar arasındaki dağılımı analiz eder.Kişisel gelir dağılımı,bireylerin bütçeleri ve birey başına düşen para ile ilgilenir.Gelir dağılımında etkili olan faktörlere örnek olarak emeğin dağılımını,cinsiyet yapısını,eğitim düzeyini, servetin dağılımını verebiliriz.Modern ve gelişmiş toplumlarda gelir dağılımı keskin farklarla ayrılmazken;geri kalmış,üçüncü sınıf ülkelerde toplumdaki sınıfların gelirleri arasında uçuruma rastlanmaktadır.

IRS Foreign Earned Income Exclusion 2022 - Ultimate Guide

Gelişmemiş ya da gelişmeye çalışan ülkelerde bütün kişiler yaşamları boyunca üretim sürecine emek, sermaye veya servetleriyle katılarak yaşamlarını sürdürmek için yeterli bir gelir sağlamak durumunda olmayabilirler. Hastalık,işsizlik gibi nedenlerle yeterli bir gelir elde edemeyebilirler ve stoklara sahip olamayabilirler.Bu durumda devletler yeni tedbirler alabilir, yeni düzenlemeler yapabilirler.Bu düzenlemelerden biri de gelir dağılımını iş gücüne bağlı olarak düzenlemektir.Üretimin yüksek ve ticaretin çok olduğu yerlerde gelir dağılımı daha yüksek olurken ticaretin ve üretimin düşük olduğu yerlerde gelirler daha düşüktür. İş gücüne bağlı olarak gelirin dağıtılması demek insanların çalıştıkları kadar,emek verdikleri kadar kazanmalarıdır.Ben bu görüşe katılıyorum çünkü ilk olarak insanların emeklerinin karşılıklarını almaları gerektiğine inanıyorum.İkinci olarak,çalıştığımız kadar kazanma prensibinin insanları çalışmaya karşı motive edeceğini düşünüyorum ve son olarak,bu uygulamanın alt sınıflarda pozitif etkileri olacağını tahmin ediyorum.

(Visited 3 times, 1 visits today)