Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI İLE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AYDINLATMA METNİ
Beştepe Koleji olarak kişisel verilerinizin korunması önceliğimizdir. İşbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni” Veri Sorumlusu olarak Aydınlatma Yükümlülüğü doğrultusunda sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumlusu sıfatıyla yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Okulumuz, KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu Gizlilik & Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
1. KİŞİSEL VERİ
KVKK’ ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi, telefon numarası, gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Okulumuz tarafından kişisel verileriniz, işbu Gizlilik & Güvenlik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.
Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;
a. Özel Öğretim Kurumları ile Milli Eğitim mevzuatı başta olmak üzere, mevzuat ile öngörülen veya sözleşmeler ile kararlaştırılan iş ve işlemler ile yükümlülüklerin usulünce yerine getirilebilmesi,
b. Ücretsiz/indirimli okuma başvuruları ve sonuçları, okulumuzda düzenlenen toplantılar, görüşme günleri ve etkinliklere ilişkin bilgilendirmede bulunulması,
c. Velilerimiz ve öğrencilerimiz ile iletişime geçilmesi, öğrencinin hal ve gidişatına ilişkin hususlarda gerekli öneri ve bildirimlerin yapılması,
d. Acil durumlarda bilgi verilmesi,
e. Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
f. İnternet sitesi ile diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, elektronik posta gönderilmesi,
g. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları ile paylaşılması,
h. Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi,
ı. Veri sahibinin şikayet ve bildirimlerine cevap verilmesi,
i. Okulumuz bünyesindeki birimler ile resmi kurumlar arasında bilgilendirme, koordinasyon ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
j. İhtiyaç duyulduğunda sağlık, güvenlik ve eğitim gibi konularda yetkili kişilerle bilgi paylaşılması,
k. Personel ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, iş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi.
Okulumuzun [http://www.bestepekoleji.com/] web sitesine erişim sağlandığında sitede ana sayfaya gelecek olan “Gizlilik & Güvenlik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni”ni Okudum, Kabul Ediyorum” butonunu özgür iradesi ile işaretlemesi ile bizimle web sitemiz üzerinden paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz okulumuz tarafından işlenmekte, kaydedilmekte, saklanmakta ve depolanmaktadır.
1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
Okulumuz, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
d) İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
e) İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.
2. VERİ GÜVENLİĞİ
Okulumuz, elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmaları oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Okulumuz, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna bildirecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yukarıda sıralanan amaç ve ilkeler doğrultusunda yetkililerimize, müşavirlerimize, mevzuat uyarınca hizmet aldığımız 3. Kişilere, okulumuz verilerini işleyen ve muhafaza eden şirketler, tedarikçilerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.
4. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla okulumuza başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
5. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, okulumuz tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla okulumuza başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.
İlgili kişi, yapmış olduğu başvuruların, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile okulumuza iletme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.
Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı 6. maddede belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca şirkete yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
b) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
c) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu.
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla Park Caddesi No: 7 Çayyolu – ANKARA adresine gönderilebileceği gibi veya bilgi@bestepekoleji.com mail adresine de iletebilecektir.
Okulumuz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ilgili kişiden ilgili Tebliğin 8. maddesi uyarınca 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti oranında olacaktır.
Okulumuz, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda veri sorumlusu talebe ilişkin cevabını, kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereği yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde (30 gün) başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunma hakkına sahiptir.
Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.
6. ÇEREZ POLİTİKASI
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
Okulumuz web sitesinde çerez (cookies) kullanımı mevcut olup, çerezlerin kullanım amacı web sitemizi ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin ve web sitemize üye olan üyelerimizin, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ve reklam portföyü sunma, ziyaretçiler ile üyelerimizin ve okulumuzun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve böylelikle siteden en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak adınadır.
Çerezlerin okulumuz web sitesinde kullanıldığına ilişkin olarak, ziyaretçilerimizin web sitesine erişim sağlaması halinde sitenin alt kısmında “Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş bulunmaktasınız.” metninin yazılı olduğu Popup çıkmakta ve böylelikle çerez kullanımına ilişkin ziyaretçilerimizi bilgilendirmekteyiz. Bu metin kutusunu hür iradenizle kapatmanız halinde çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve çerez kullanımını kabul ettiğiniz tarafımızca varsayılmaktadır. Her ne kadar bu hususta hür iradenizle çerez kullanımını kabul etmiş olsanız dahi internet sağlayıcınız aracılığı ile çerez kullanımından çıkma hakkınız her zaman mevcuttur. Ancak çerez kullanımının kaldırılması halinde web sitemizi düzgün görüntüleyemeyeceğinizi ayrıca belirtmek isteriz.
7. GÜNCELLEME PERİYODU
Okulumuzun ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu Gizlilik & Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapılarak yayınlanacaktır.
8. YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu Gizlilik & Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni ilgili kişi tarafından“Okudum, Anladım” butonuna tıklanması ile yürürlüğe girer.
Son Güncelleme: 15.09.2020

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

(Visited 26 times, 1 visits today)