Nüfus ve Toplum

Az ya da çok, yaşayan bir toplumda önemlidir. Bunların hepsine popülasyon denir. Nüfus; bir bölgede, bir şehirde veya bir köyde yaşayan tüm insanların adıdır. Kısacası, birey bir kişidir, bir nüfustur. Her ülke, bölge, şehir ve hatta topluluğun kendine özgü nüfusu vardır. Nüfus yoğunluklarının bu kadar farklı olmasının temel nedeni insan-coğrafya-doğal kaynak ilişkisidir. Bazı ülkelerde nüfus çoktur, bazılarında ise nüfus çok düşüktür. İklim, topografya, bitki örtüsü gibi çeşitli faktörler, nüfusu doğrudan etkileyen faktörlerden sadece birkaçıdır.

Toplumların nüfusunu sayı (nitelik ve nicelik) açısından inceleyen bilime “Demografi” denir. Bu bilimin amacı ve konuları; doğum, ölüm, göç hareketleri, yaş, cinsiyet durumu, eğitim durumu ve etkileri, dini inançlar, gelenek ve göreneklere göre yaşam biçimleri, aile yapıları, evlenme ve boşanma oranları, ekonomik gelişmişlik düzeyini etkileyen emek miktarı, işsizlik oranları, bağımlılık oranları ve mesleklerine göre dağılımı başta olmak üzere birçok konu nüfus yapısını etkilemekte ve demografinin konusunu oluşturmaktadır. Demografi bilimi, istatistik, anket ve sayımlardan yararlanarak nüfusun karakteristik yapılarını ortaya çıkarmaya çalışır.

Bir ülkedeki nüfusu belirleyen temel faktör, doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farktır. Bu fark artmaya başlarsa aşırı nüfus oluşur. Nüfus fazlasının devamında ise açlık, işsizlik, dış göç ve kıtlıklar meydana gelmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılamaması durumunda bireylerin yaşam standartları ve ülkelerin refah düzeyleri olumsuz etkilenecektir. Bu bağlamda Sahra altı ve Afrika ülkeleri ile kalkınma ilişkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Panel veri analizi yöntemi ile gerçekleştirilen bu ampirik çalışmada 1990-2017 dönemine ait veriler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre nüfus artışı ile kalkınma arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Nüfus artışı ekonomi ile doğru orantılıdır.

Bir ülkenin nüfusu ve refah seviyesi birbiriyle bağlantılıdır. Günümüzde ülkelerin refah seviyesi nüfusuyla ters orantılıdır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre gelişmiş ülkelerde doğum oranı düşük, genç nüfus oranı azdır, ortalama yaşam süresi fazladır, yaşlı nüfus oranı yüksektir, nüfus artış hızı oldukça düşüktür, gelişmiş ülke nüfus piramidi çan ya da arı kovanı şeklindedir, genellikle nüfusu arttırıcı politikalar uygulanır.

(Visited 103 times, 1 visits today)